سزای آزاد اندیشی زندان نیست

0
169

mohamadali-taheri-yaddasht1-erfanews

نوشتاری درباره محمد علی طاهری، عرفان حلقه و تلاش‌های آزادی‌خواهانه

 

نعمت ملا: بارها در میان دوستان گفتەام کە حق آزادی‌خواهان زندان نبودە و نیست. اینک اگر مروری بر قوانین جهان و مخصوصا ایران داشتە باشیم، می‌بینیم کە حقوق بشر همیشە نقض شده و نادیده گرفته شده است. در برابر این نقض آزادی‌های بشر، همواره بوده‌اند افرادی که سعی داشتەاند با انجام کارهایی برای احقاق حق آزادی به بشریت از خویشتن خویش نیز بگذرند.

دمی است با آقای محمدعلی طاهری بنیانگذار طب عرفان حلقه آشنا شده‌ام و وضعیت ایشان را می‌دانم. بعد از دستگیری ایشان و با طولانی شدن زمان محکومیت و در بند بودنشان، بارها نهادهای بین‌المللی خواستار آزادی ایشان شده‌اند و این درخواست نیز بارها از طرف دستگاه قضایی ایران رد شده است.

نقض حق آزادی مشروط ایشان از سوی دستگاه قضایی ایران و همچنین سعی بر پرونده‌سازی‌های جدید و بی دلیل، باعث شده که ایشان چند باری دست به اعتصاب غذا بزنند. همان‌گونه که مهاتما گاندی می‌گوید: “در هنگام بی پناهی اعتصاب غذا صلاح است.” آقای طاهری نیز از این راه خواستار بررسی و آزادی مشروط خود گشته است که تاکنون آزاد نشده‌اند.

در این راستا شاگردان ایشان نیز پا‌به‌پای استادشان در بیرون از زندان و حتی در مواردی نیز در داخل زندان با ایشان همراهی کرده و دست به اعتراضات گوناگونی از جمله اعتصاب غذا زده‌اند که به انواع شیوه‌ها از سوی دستگاه امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. بازداشت‌های خودسرانه شاگردان ایشان، ضرب و شتم و حتی پرونده‌سازی برای آنها کماکان ادامه دارد؛ اما این شاگردان هنوز با استادشان بوده و هستند.

دستگاه قضایی بر طبق قوانین نگاشته شده ایران کە مخالف هرگونە آزادی است، همیشه سعی بر مخالفت با پیروان مذاهب و ادیان گوناگون، گرایشات فکری و عقیدەای، عرفان‌ها و حتی کسانی کە بە شیوەای از شیوەها خواستار رعایت قوانین بین‌المللی بودەاند، داشتە است.

دولتمردان ایران قوانین این کشور را کە در ١٢ فروردین‌ماه ١٣۵٨ بازنگری و تصویب شده است، با مذهب در هم آمیختە و حتی قوانین بین‌المللی از جملە اعلامیە جهانی حقوق بشر، میثاق و میعادهای بین‌المللی را بە گونەای تعریف آیینی بخشیدەاند کە راە برای ابراز هر گونە عقیدەای را بستەاند. این تعاریف را می‌توان آشکارا در قانون اساسی دید. اصل بیستم قانون اساسی با تاکید بر این گفته این گونه آمده: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

این اصل خود بیانگر نقض حقوق بشر در ایران بودە و حاکمیت با تکیە بر فقە‌های گوناگون سعی بر ضبط کردن حقوق اولیە مردم و مخصوصا افرادی همچون آقای طاهری و شاگردانش را داشتەاند کە بە شیوە واضح می‌توان بە آن اشارە کرد. فتوای برخی از علما و دخالت ارگانی بە نام قرارگاه ثارالله در رابطە با پروندە ایشان، این را بە وضوح نشان می‌دهد کە دستگاە قضایی همیشە با تکیە بر علمای دینی، کار قضاوت را برای رسیدگی به پرونده افراد انجام می‌دهد. وقتی در راس رسیدگی به پروندە مردم روحانیون باشند، صدور احکامی همچون بازداشت‌های خودسرانە، احکام ناعادلانەای همچون اعدام، قصاص و حتی سنگسار وجود دارد. پس صدور این احکام پای بنیان‌گذار طب‌های مکمل فرادرمانی سایمنتولوژی آقای طاهری را نیز گرفته و به همین دلیل ترس از آزادی ایشان، خواب را از چشم روحانیون ربوده و اتهامی به نام توهین به مقدسات پایش را وارد قضیه کرده است و این باعث شده که ایشان بازداشت و کماکان دوران بازداشت بیش‌تر شود.

اما اگر با نظام موافقت کرده و پابوس درگاه بیت رهبری باشی با پرونده فساد اخلاقی و حتی اختلاس‌های باورنکردنی و قطب شدن در کشور نیز از دادگاه و زندان دوری کرده و می‌توانی از قانون به نفع خویش استفاده کرده و حتی تا مقام رهبری پیش بروی و کسی نتواند انگشتی بە سمتت نشانه رود.

اما از سویی دیگر اعدام و بازداشت پیروان مذاهب و ادیانی همچون مسیحیت، بهایی و سنی کماکان ادامە دارد و حتی در مورد بازداشت شاگردان عرفان حلقە کە بە عقیدە بعضی افراد یک نوع طب درمانی آیینی محسوب می‌شود و تنها از استاد خویش دفاع کردەاند، پیش می‌رود.

با این اوضاع و شرایط اعتراض به بازداشت بی دلیل آقای طاهری در داخل ایران ادامه دارد و شاگردان ایشان با تاکید بر آزادی وی به اعتراضات و حتی اعتصاب غذا برای همراهی استاد خود ادامه می‌دهند؛ حتی اگر بازداشت‌ها ادامه داشته باشد.

در خارج از کشور نیز خانوادە ایشان از جملە مادر وی، با درخواست از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، پیگیری پروندە و آزادی پسرشان را خواستارند. در این میان یک‌صدایی داخل و خارج از کشور باعث شده یک سمت شدن اعتراضات به شیوه خوبی پیش برود که تاکنون بی‌سابقه بوده است. اگر این اعتراضات ادامه پیدا کند، مطمئنا شاهد آزادی بسیاری از شاگردان و استادان در بند عرفان حلقه خواهیم بود؛ چیزی که حاکمیت می‌خواهد از آن جلوگیری کند.

هرچند شرایط کنونی در ایران برای بهبود حقوق بشر کماکان بە سمت پس‌رفت می‌رود، اما حرکت‌هایی همچون حرکت شاگردان آقای طاهری برای آزادی نە تنها ایشان بلکە سایر زندانیان نیز حرکتی بسیار مفید و کارت فشاری بر روی دستگاە قضایی محسوب می‌شود کە در نهایت بە آزادی ایشان می‌انجامد و قابل تقدیر و احترام است.

سال‌هاست حاکمیت می‌خواهد با استفادە از قوانین شرعی از پیشبرد اندیشەهای آزادی‌خواهانە جلوگیری کند. با اعدام‌های دستەجمعی دگراندیشان بارها خواستە به مردم هشدار دهد کە با تفکرات و اندیشەهای آنان مخالف بودە و بە هر شیوەای می‌خواهد از بهبود اوضاع جلوگیری کند.

هنگامی کە در کشور پر جمعیت هند هزاران باورمند بە ادیان آزادانه زندگی کرده و با مراجعە بە انواع طب‌های گوناگون سعی در بهبود زندگی و درمان خویش را دارند، چرا در کشوری کە بە سمت مدرنیتە قدم می‌گذارد نباید ادیان گوناگون و انواع طب درمانی‌ها وجود نداشتە باشد؟ به همین دلیل باز نیز بر این گفته خویش پافشاری کرده و می‌گویم جایگاه آزادی‌خواهان زندان نیست.