«آموزگار عشق»

0
90

«آموزگار عشق»

حقا که نام «معلم» برازنده‌ی توست که با عشق نابت، تجلیِ «فروغ عشق» شدی و گام به گام، حرکت در مسیر حق و حقیقت را بر همگان رهنمون گشتی.

هر روزمان روز توست، لحظه هایمان مدیون توست. «تو» را آنچنان که تویی نشناختیم و درک عظمت وجودت در اندیشه ناید.

\جان جانان روزت مبارک\