اعلام پذیرش درخواست اعمال ماده ۵۱۰ قانون ا.د.ک و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر نقض احکام صادره پیشین و صدور حکم واحد در خصوص پرونده دکتر محمدعلی طاهری

0
50

به گزارش خبرگزاری عرفان و به نقل از کانال وکلای دکتر طاهری، به دنبال دستور ویژه ریاست محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص تسریع در رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مستشاران شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر با تبعیت از دستور مذکور، اقدام به صدور دادنامه به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ نمودند. به موجب این حکم، دادنامه های قطعی سابق الصدور تجدیدنظر دادگاه انقلاب به شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ شعبه ۵۴ و شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ شعبه ۳۶ نقض گردید و ضمن تجمیع کلیه مجازاتها، اعلام گردید که وفق مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

در نتیجه با صدور حکم مذکور، مدت زمان محکومیت دکتر محمد علی طاهری، پایان یافته تلقی شده است و ایشان می بایست از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ آزاد می شدند که با فرض صحت اتهامات انتسابی، از تاریخ مذکور به بعد در بازداشت غیرقانونی بوده اند.

وکلای آقای طاهری اظهار امیدواری کردند هرچه سریعتر پرونده به شعبه یکم اجرای احکام دادسرای اوین ارسال گردد تا قرار موقوفی اجرای حکم به قید فوریت صادر و موکل رسماً آزاد گردد و کلیه آثار محکومیت ایشان لغو گردد.