سپاسنامە مجموعە عرفان حلقە از آقای “دیوید برتت”، رئیس سازمان حقوقی و حقیقت کانادا، جهت حمایت از درخواست سلب تابعیت دکتر محمد علی طاهری و انتشار متن فراخوان کمپین اعتراضی سلب تابعیت در سایت و توییتر سازمان

0
85

جناب آقای دیوید برتت
رئیس محترم سازمان حقوقی و حقیقت کانادا

با سلام؛
در عصری کە عصر خِرَد و آگاهی بودە و مقولە حقوق بشر برای هر شهروندی در هر کجای این کرە خاکی، جزو اساسی ترین خواستەها و دغدغە های بشر به شمار می رود، همچنین مسئلە حقوق بشر دغدغە‌ی بسیاری از سازمانها، نهادها و شخصیتهای مدنی بودە، دکتر محمد علی طاهری، دانشمند و بنیانگذار دو طب مکمل درمانی و نامزد جایزە صلح نوبل ۲۰۱۹، بیش از هشت سال است کە بە صورت غیرقانونی در زندان بەسر می برد و در طول این ۸ سال بارها شکنجە و دو بار بە اعدام محکوم شد و از حداقل حقوق خود یعنی برخورداری از دادگاهی مستقل، بی‌طرف و صالح، برخورداری از یک جلسە عمومی و زمان معقول و مناسب جهت ارائە دفاعیات و رفع شبهات در محاکمە محروم بودە است. این در حالی‌ست کە موارد ذکرشدە از آشکارترین موارد نقض حقوق بشر در زندانهای ایران است کە بارها از طرف دکتر طاهری در نامەهایی کە برای سازمانهای حقوق بشری در خصوص وضعیت اسفناک نقض حقوق بشر و شرایط سخت زندانیان سیاسی و عقیدتی نوشتە است، اشارە شدە است.

در طول سال های اسارت، ایشان هموارە از راههای مدنی برای احقاق حقوق خود بهرە بردە و آخرین اقدام مدنی ایشان کە مبارزەای خلاقانە و نو می باشد، درخواست سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی بودە کە از سوی صدها نفر از مجموعە عرفان حلقە، فعالان مدنی و چهرەهای برجستە مدافع حقوق بشر و همچنین سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر مورد استقبال قرارگرفت.

مجموعە عرفان حلقە انتشارمتن فراخوان کمپین اعتراضی سلب تابعیت ازنظام جمهوری اسلامی و متن نامە دکتر محمد علی طاهری درسایت و توییتر سازمان حقوقی و حقیقت کانادا را ارج نهادە و مراتب قدردانی خود را از حمایت همه جانبه شما و اعضای این سازمان از این اندیشمند زندانی، ابراز می دارد.

مجموعه عرفان حلقه (کیهانی)

@salbetabeiyat

لینک انتشار متن فراخوان کمپین اعتراضی سلب تابعیت از نظام و متن نامه دکتر طاهری در سایت و توییتر این سازمان:

https://t.me/erfanews/6750