اول فروردین زادروز استاد محمدعلی طاهری

0
85

اول فروردین زادروز استاد محمدعلی طاهری فرخنده باد

آن لحظه که چشم به جهان گشودی، از منظر نظر تو جهان هستی معنا یافت.
تجلی فروغ عشق از عدم به وجود، بر هستی خجسته باد.

از عدمها سوی هستی هر زمان؛ هست یا رب کاروان در کاروان…