دکتر محمد علی طاهری به مرخصی نوروزی آمدند

0
53

دکتر محمد علی طاهری به مرخصی نوروزی آمدند.

انتظار می رود که شاهد اعطای حق قانونی و آزادی بی قید و شرط ایشان در این روزهای ابتدایی از سال جدید باشیم.