سپاسنامه مجموعه عرفان حلقه از «سرکارخانم شیرین عبادی» حقوق دان، نویسندە، فعال حقوق بشر و اولین ایرانی دارندە مدال صلح نوبل، بابت حمایتهای همه جانبه ایشان از تظلم خواهی و درخواست سلب تابعیت دکتر محمد علی طاهری از نظام جمهوری اسلامی

0
49

سرکار خانم عبادی

با سلام؛
نظر بە اینکە، عصر ما عصر آگاهی و دیالوگ بودە و تاریخ بشر مملو از رویارویی ناعادلانە شمشیر علیە آگاهی است، فعالیت های حقوق بشری و کارنامە درخشان شما در دفاع از حقوق بشر، و تظلم خواهی درکشوری کە بە قصابخانە فرزندانش مبدل شدە است و عزم راسخ شما در دفاع از موکلانی کە بەگفتە خودتان، حقوقشان با قوانین ناعادلانە تضییع شدە ، بر هر ایرانی آشکار و قابل تحسین بودە و هست.

به واقع سردرمداران این نظام فاسد نه تنها هیچ اقدامی در جهت اعتلا و پیشرفت میهن عزیزمان نکرده و نمیکنند بلکه حاضر نیستند صدای هیچ اندیشمند و حق طلبی در این میهن در هیچ جای دنیا شنیده شود و با تهدید و فشار و شکنجه و بازجویی، یا قصد وارونه نشان دادن هرگونه افتخاری در سطح بین المللی را برای ایران عزیزمان دارند و یا با فریب افکار عمومی، اقدامات و تلاشهای خالصانه‌ فعالانی چون شما و دکتر محمد علی طاهری را بعنوان تهدیدی برای امنیت کشور قلمداد می کنند. گرچه تبرِ ظلم آنان نه تنها زخمی بر قامتِ بلند شما صلح طلبان نگذارده که رویشگر جوانه هایی از اندیشه های نو و سازنده شده است.

در این میان یا افتخار آفرینانی چون شما را مجبور به ترک وطن میکنند و یا بی عدالتی و ظلم را در حق اندیشمندی چون دکتر محمد علی طاهری به جایی می رسانند که ایشان در حرکتی اعتراضی درخواست سلب تابعیت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام میکند.

ضمن اینکە مجموعە عرفان حلقە مراتب سپاس و قدردانی خود را برای فعالیت های صلح طلبانه شما ابراز میدارد، حمایت های بی دریغ شما از استاد بزرگوارمان و رساندن صدای تظلم خواهیشان بە گوش مجامع بین المللی را، قدرنهادە و امیدواریم کە پیروزی آگاهی بر شمشیر، نتیجە تلاش همە آزاداندیشان باشد.

از طرف مجموعه «عرفان حلقه-کیهانی»