توییت صفحه فارسی صدای آمریکا در حمایت از دکتر محمد علی طاهری و اشاره به نقض حقوق بشر در پرونده ایشان در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران

0
79