سپاسنامه مجموعه عرفان حلقه از آقای محمد نوری‌زاد بخاطر حمایت ایشان از حرکت اعتراضی دکتر محمد علی طاهری و درخواست سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی

0
47
جناب آقای محمد نوری زاد با سلام؛ در کشوری زندگی می کنیم که افراد بیگناه بسیاری فقط به دلیل نوع تفکر و عقاید خویش در زندان به سر می برند و در دهه های گذشته بسیاری از آنها توسط حاکمان ظالم جمهوری اسلامی به قتل رسیده و یا اینکه سالهای بسیاری از زندگی خود را در زندانهای رژیم و تحت فشار و شکنجه های طاقت فرسا سپری کرده اند. در این میان بسیاری از زنان و مردان آزاد اندیش این مرز و بوم در دفاع از حق بیگناهان ساکت ننشسته و بر علیه ظلم ظالمان قد علم کرده اند. از آن جمله شخص شما بوده و هستید که هر آئینه ظلمی را مشاهده کرده در قبال آن خود را مسئول دانسته و اقدامات مقتضی را به عمل رسانیده اید. بدینوسیله از زحمات شما در جهت احقاق حقوق استاد گرانقدرمان دکتر محمدعلی طاهری و تمامی زندانیان بیگناه عقیدتی و سیاسی و پیوستن به کمپین اعتراضی درخواست سلب تابعیت از نظام جمهوری اسلامی تشکر کرده و مراتب قدردانی خود را به جا می آوریم. با آرزوی توفیق الهی از طرف مجموعه «عرفان حلقه-کیهانی»