ترجمه انگلیسی سپاسنامه ارسال شده از طرف مجموعه عرفان حلقه به آقای «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد، بابت گزارش ایشان در نشست شورای حقوق بشر

0
28