روزشمار اسارت ظالمانه دکتر محمدعلی طاهری

0
72
امروز یکشنبه نوزدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و هفت، ۲۹۳۳ روز است که دکتر محمدعلی طاهری در بازداشت به سر می برد. ما خواستار اجرای عدالت و پایان بخشیدن به بیش از #هشتسالاسارت ظالمانه و غیرقانونی وی هستیم