مهدی خزعلی: فردا من و شما یک طاهری خواهیم بود و مورد ظلم این دستگاه قضا قرار خواهیم گرفت.

0
949

مهدی خزعلی در نشست ١٩٧ سرای قلم گفت: فردا من و شما نیز یک محمدعلی طاهری خواهیم بود و مورد ظلم .”همین دستگاه قضا واقع می شویم. او همچنین افزود که “همه موظفند از مظلوم دفاع کنند